WEBSITE SEARCH
Download
Quản Lý Bán Hàng Trực Tuyến  (WA)
Quản Lý Bán Hàng  (172 MB)
Quản Lý Hóa Đơn  (70 MB)
Quản Lý Kho  (160 MB)
Quản Lý Học Phí  (WA)
Quản Lý Cầu Đường  (WA)

Hướng Dẫn Sử Dụng
Quản Lý Hóa Đơn
Quản Lý Kho
Quản Lý Bán Hàng
Quản Lý Cầu Đường
 Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào, như:

 • Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm) của lượng tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp.
 • Theo dõi biến động của tài sản cố định
 • Theo dõi lượng vật tư hàng hoá
 • Theo dõi tình hình sản xuất qua các con số kế toán
 • Theo dõi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận sau một chu kỳ kinh doanh….
Giới thiệu
Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán là công cụ để thu thập những thông tin cần thiết từ các số liệu trên chứng từ kế toán và xử lý chúng để cung cấp những thông tin kế toán theo nhu cầu của người sử dụng.

Tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển

Các nguyên tắc, quy định và chế độ kế toán:

 • Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất VNĐ
 • Nguyên tắc cập nhật: Phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện có, tình hình thu, chi các loại tiền, mở sổ theo dõi từng loại nguyên tệ, vàng bạc…
Kế toán tài sản bằng tiền
 • TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có giá trị lớn hơn 10 triệu và thời gian sử dụng lâu dài (trên một năm)
 • Có các loại sau: TSCĐ Hữu hình, TCSĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính
 • Quy định chung: TSCĐ có giá trị > 10.000.000 VNĐ..
Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn
 • Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác.
 • Tính và phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng sử dụng.
 • Hướng dẫn, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phân xưởng và các phòng ban lương thực hiện đầy đủ theo quyết định.
 • Lập báo cáo về lao động và tiền lương kịp thời và chính xác.
 • Tham gia và phân tích tình hình quản lý, sử dụng lao động cả về số lượng, thời gian, năng suất
 • Phân tích tình hình quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, xây dựng phản ánh trả lương hợp lý...
lao động tiền lwong
· Vốn CSH là vốn của CSH, các nhà đầu tư và doanh nghiệp không thanh toán, nó không phải là một khoản nợ
· Vốn có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, có 3 nguồn chủ yếu sau:
· Nguồn vốn đóng góp ban đầu và bổ sung cho các nhà đầu tư
· Nguồn vốn đóng góp bổ sung từ KQ hoạt động SX KD
· Nguồn vốn chủ sở hữu khác
· Các nguyên tắc kế toán:
· Hạch toán rành mạch, rõ ràng từng nguồn vốn, từng nguồn hình thành, từ các đối tượng góp vốn.
· Nguồn vốn CSH dung để hình thành các TS của DN nói chung chứ không phải cho TS cụ thể nào...

CP là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá

Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra Bkỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sp hoàn thành trong kỳ.


chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là phần doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thoả thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản.
 • Hoàn tất việc ghi chép
 • Điều chỉnh số liệu kế toán
 • Hoàn nhập dự phòng giảm giá còn lại (Nếu ko dung đến) hoặc trích lập bổ xung dự phòng giảm giá vào cuối mỗi niên độ
 • Lập các báo cáo kế toán quản trị và báo cáo kế toán tài chính theo định kỳ
 • Xử lý các khoản chênh lệch giá tài sản, chênh lệch tỷ giá …
cuối kỳ - BC tài chính
Tài Sản Lưu Động: Tiền mặt (tiền mặc Việt Nam, Ngoại Tệ), Tiền gửi ngân hàng (Tiền Việt Nam, ngoại tệ, Vàng bạc, kim khí  quý, Đá quý)
Hỗ Trợ Phần Mềm
 
TƯ VẤN HỖ TRỢ
 Nguyễn Đức Hồ
Hotline: 0983.89.89.11
--------
Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
TP. Hồ Chí Minh
122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


 
Long An
Số 3 Đường Số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.
Điện thoại: 0272.6504722

 
Trang Chủ   |    Giới Thiệu   |    Sản Phẩm   |    Diễn Đàn   |    Liên Hệ   |    Tin Tức

Copyright © Perfect Software Co.,Ltd, 2005. All Rights Reserved

Site info
perfect.com.vn
Cài đặt toolbar