WEBSITE SEARCH
Download
Quản Lý Bán Hàng Trực Tuyến - WA
Quản Lý Bán Hàng - 172 MB
Quản Lý Hóa Đơn - 70 MB
Quản Lý Kho - 160 MB
Quản Lý Học Phí - WA
Quản Lý Cầu Đường - WA
Hướng Dẫn Sử Dụng
Quản Lý Hóa Đơn
Quản Lý Kho
Quản Lý Bán Hàng
Quản Lý Cầu Đường
Quản Lý Doanh Nghiệp
Chức Năng ERP
Thảo Luận Về ERP
Nghiệp Vụ Kế Toán
Bài Tập Kế Toán
Hỗ Trợ Phần Mềm
 
TƯ VẤN HỖ TRỢ
 Nguyễn Đức Hồ
Hotline: 0983.89.89.11
--------
Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
TP. Hồ Chí Minh
122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.


 
Long An
Số 3 Đường Số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.
Điện thoại: 0272.6504722

 Nghiệp Vụ Kế Toán
Kế toán tài sản bằng tiền

1. Kế toán tài sản bằng tiền:

a. Khái niệm và nguyên tắc sử dụng:

Tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển

Các nguyên tắc, quy định và chế độ kế toán:

 • Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất VNĐ
 • Nguyên tắc cập nhật: Phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện có, tình hình thu, chi các loại tiền, mở sổ theo dõi từng loại nguyên tệ, vàng bạc…
 • Nguyên tắc quy đổi tỉ giá hối đoái: mọi nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ ngoài theo dõi chi tiết phải được quy đổi về VNĐ để ghi sổ, tỷ giá quy đổi tính theo tỷ lệ quy đổi của ngân hàng NN Việt Nam.

Các tài khoản sử dụng

 • TK 111: (Tiền mặt) Phản ánh các loại tiền mặt của doanh nghiệp (có 3 tiểu khoản)
 • TK 112: (Tiền gửi ngân hàng) Phản ánh các loại tiền gửi tại các ngân hàng và các tổ chức thuê tài chính.
 • TK 113: (Tiền đang chuyển) theo dõi các khoản tiền của Doanh nghiệp trong thời gian làm thủ tục.

Cấu trúc chung:

 • Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng tiền mặt
 • Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm tiền mặt
 • Dư nợ: Phản ánh số tiền hiện có (đầu kỳ hoặc cuối kỳ)

b. Cách hạch toán

Kế toán nghiệp vụ tăng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 • Nợ 111, 112:
 • Có 511, 512: Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ
 • Có 333 (3331) Thuế GTGT
 • Có 515: Doanh thu hoạt động tài chính
 • Có 711: Thu nhập hoạt động khác
 • Có 112: rút tiền gửi nhập quỹ tiền mặt
 • Có 131, 136, 141, 144, 338, 128, 228, …

Kế toán nghiệp vụ giảm tiền mặt

 • Nợ (TK liên quan): 151, 152, 153, 334, 211, 212, 133, 627, 641, 331…
 • Có 111, 112
 • Ví dụ: Dùng tiền mặt trả nợ tiền hàng cho khách:
 • Nợ 331: 5.000.000
 • Có 111: 5.000.000

Kế toán tiền mặt và TGNH có sự khác nhau

 • Btoán phản ánh lợi tức gửi được hưởng:
 • N 111, 112: Số tiền lợi tức tiền gửi
 • C 515: Ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính
 • Btoán Phản ánh chênh lệch so với số liệu của ngân hàng đến cuối tháng chưa XĐ được nguyên nhân:
  • Nếu số liệu ngân hàng lớn hơn số liệu kế toán:
  • Nợ 112: phần chênh lệch chờ xử lý
  • Có 338: Phải trả khác
 • Sau khi xác định được nguyên nhân, tuỳ từng trường hợp ghi:
  • Nợ 338: Số chênh lệch được xử lý
  • Có 112
  • Có TK liên quan: 511, 512, 711, 331…
 • Nếu số liệu NHàng nhỏ hơn số liệu kế toán:
  • Nợ 138: Các khoản phải thu khác
  • Có 112: Phần chênh lệch chờ xử lý
 • Khi xác định được nguyên nhân, ghi:
  • Nợ 112:
  • Nợ TK liên quan: 511, 512, 711, 331
  • Có 138: Phần chênh lệch đã được xử lý
 • Kế toán tiền đang chuyển: 113

Khi thu tiền bán hàng bằng tiền mặt hoặc séc không nhập quỹ mà nộp thẳng NH chưa nhận được giấy báo của NH, ghi:

 • Nợ 113:
 • Có 511
 • Có 333

Thu nợ, ứng trước của người mua nhập NH chưa nhận được giấy báo:

 • Nợ 113
 • Có 131: Phải thu khách hàng
 • Nợ 113
 • Có 111: Xuất tiền măt gửi ngân hàng
 • Có 112: Xuất tiền gửi cho đối tượng khác

Khi nhận được giấy báo:

 • Nợ 111, 112,331, 315, 131
 • Có 113

2. Kế toán đầu tư chứng khoán, tài chính

 • SD các TK: 121, 128, 129 (Dự phòng tài chính)
 • Bên nợ: Phản ánh PS tăng TK
 • Bên có: Phản ánh PS giảm
 • Dư nợ: Phản ánh giá trị hiện có
 • Nợ: 121, 128, 129
 • Có: 111, 112

Khi chuyển nhượng thanh lý:

 • Nợ 111, 112, 138, 635
 • Có 121, 128, 129

Khi đi góp vốn liên doanh bằng TSCĐ ghi 2 bút toán:

 • BT1, Xoá sổ TSCĐ đó
  • Nợ 214: gia trị hao mòn
  • Nợ 811: Giá trị còn lại
  • Có 211: Nguyên giá
 • BT2, Phản ánh giá trị vốn góp liên doanh:
  • Nợ 128: gia theo thoả thuận
  • Có 711: giá thoả thuận
  • Có 333: Thuế GTGT (Nếu có)

Khi góp vốn bằng vật tư hàng hoá, ghi 2 bút toán:

 • BT1, Phản ánh giá gốc của vật tư hàng hoá
  • Nợ 632: giá thực tế
  • Có 152, 153, 154…
 • BT2, Phản ánh giá trị góp vốn
  • Nợ 128
  • Có 511, 333

Nếu góp bằng quyền SD đất, kế toán ghi tăng vốn góp và tăng nguồn vốn KD

 • Nợ 128
 • Có 411

Số thu nhập từ hoạt động KD:

 • Nợ 111, 112, 152
 • Nợ 128, 138

Có 515: Tổng thu nhập từ hoạt động liên doanh.

 • Nếu PS lỗ:
 • Nợ 635: ghi tăng chi phí knh doanh
 • Có 128, 111, 338

Tài khoản dự phòng tài chính: 129

 • Khi đầu tư chứng khoán ngắn hạn, cần sử dụng đến khoản dự phòng tài chính. Khoản này thường hay được trích trước vào quỹ dự phòng.
 • Cuối niên độ kế toán, so sánh số dự phòng để trích tiếp hay hoàn nhập:
  • Nếu dự phòng còn lại lớn hơn số dự phòng cần lập cho niên độ mới, kế toán hoàn nhập số chênh lệch lớn hơn bằng cách ghi giảm chi phí tài chính:
   • Nợ 129: hoàn nhập Dự phòng tài chính
   • Có 635: giảm chi phí hoạt động tài chính
 • Ngược lại, tiến hành trích lập số chênh lệch lớn hơn vào chi phí hoạt động tài chính: Nợ 635:Ghi tăng chi phí hoạt động tài chính
  • Có 129: Trích lập dự phòng giảm gía đầu tư chứng khoán

3. Kế toán các khoản phải thu:

Nguyên tắc:

 • Kiểm tra theo dõi thường xuyên, chi tiết cả về giá trị và hiện vật
 • Tuyệt đối không được bù trừ số dư bên nợ và số dư bên có với nhau

Kế toán thanh toán với người mua:

 • TK 131: Phải thu khách hang thuộc nhóm tài khoản Lưỡng tính (Có 2 số dư)
 • Bên nợ: Phản ánh nghiệp vụ PS làm tăng nợ phải thu.
 • Bên có: Nghiệp vụ PS làm giảm khoản nợ phải thu
 • Dư nợ: P/ ánh số tiền còn phải thu.
 • Dư có: P/ ánh số tiền người mua đặt trứơc hoặc trả thừa

Định khoản ghi tăng:

 • Nợ 131
 • Có 511, 333,515,711,121,221

Khi phát sinh chiết khấu hoặc giảm giá hàng bán:

 • Nợ 521: Chiết khấu TM
 • Nợ 532: Giảm giá hàng bán
 • Nợ 515: số giảm giá hàng bán, CKhấu TM thuộc hoạt động tài chính
 • Nợ 711: Số giảm thuộc hoạt động khác
 • Nợ 333: thuế trả lại cho khách
 • Có 131

Trường hợp chấp thuận chiết khấu thanh toán cho khách hàng và trừ vào nợ phải thu:

 • Nợ 635: Số CK thanh toán KH được hưởng
 • Có 131: Giảm số tiền phải thu của khách
 • Trường hợp phát sinh hàng trả lại do các nguyên nhân khác
 • Nợ 531: DT bán hàng trả lại thuộc hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Nợ 515: DT bán hàng … thuộc HĐ tài chính
 • Nợ 711: Thu nhập của hàng bán trả lại thuộc hoạt động khác
 • Nợ 333: Thuế
 • Có 131: Giảm số tiền phải thu của khách

Khi khách hàng thanh toán trong kỳ:

 • Nợ 111, 112, 113: Tăng quỹ tiền mặt
 • Có 131: Giảm phải thu của KH

Số tiền thanh toán bù trừ với những khách hàng vừa là nhà cung cấp, định khoản như sau:

 • Nợ 331: Giảm số phải trả người bán (ghi giảm TK 331)
 • Có 131: Ghi giảm số phải thu của KH
 • Nếu thanh toán bằng vật tư hàng hoá: Nợ 152, 153…
 • Có 131:

Khi người mua đặt tiền trước:

 • Nợ 111, 112,
 • Có 131

Trường hợp nợ khó đòi:

 • Nợ 139: Số xoá sổ trừ vào quỹ dự phòng đã lập
 • Nợ 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Có 131: Giảm số tiền phải thu của khách
 • Đồng thời ghi nợ 004: (TK ngoại bảng) nợ khó đòi

Kế toán các khoản thu hộ: 136

 • Bên nợ: Phản ánh các khoản vốn đã cấp cho đơn vị phụ thuộc, các khoản cấp trên phải thu hoặc sẽ được cấp trên cấp, các khoản chi trả hộ lẫn nhau
 • Bên có: các khoản đã thu, đã nhận, thanh toán bù trừ
 • Dư nợ: Số còn phải thu ở các đơn vị nội bộ
 • Định khoản:
  • Nợ 136, 211, 214, 412
  • Có 111, 112, 461, 151, 152, 411
 
Trang Chủ   |    Giới Thiệu   |    Sản Phẩm   |    Diễn Đàn   |    Liên Hệ   |    Tin Tức

Copyright © Perfect Software Co.,Ltd, 2005. All Rights Reserved

Site info
perfect.com.vn
Cài đặt toolbar